Przewodnik sudecki Karkonosze spacery z lampami naftowymi

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG BIURA TURYSTYCZNEGO SUDECKA KRAINA

I OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne „Sudecka Kraina” z siedzibą w Jeżowie Sudeckim przy ul. Ogrodowej 3 / 4.
 2. Prawa i obowiązki Uczestników wycieczek oraz biura określają przepisy Kodeksu Cywilnego, „Umowa cywilna o świadczenie usług” zwana dalej umową.
 3. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro zobowiązuje się zapewnić: realizację autorskiego programu wydarzenia, opiekę licencjonowanego przewodnika górskiego sudeckiego lub pilota wycieczek, wyspecjalizowanego instruktora.
 4. Udział w wycieczkach mogą brać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie pod opieką prawnych opiekunów.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń osoby reprezentującej Biuro.

 

 

II ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Zawarcie umowy z Klientem biura następuje po zapoznaniu się przez Klienta z ofertą na stronie internetowej sudeckakraina.pl lub w opisie wydarzenia na Facebook Sudecka Kraina oraz akceptacji warunków uczestnictwa (do wglądu na www.sudeckakraina.pl)
 2. Przez zawarcie umowy, akceptację warunków umowy i uczestnictwa rozumie się przesłanie rezerwacji/ zapisu na wydarzenie przez formularz kontaktowy na stronie sudeckakraina.pl, na email sudeckakraina@tlen.pl lub messenger Facebooka Sudecka Kraina.
 3. Dane osobowe zawarte w umowie podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 10.05.2018r.). „Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych”.
 4. Każdy Klient imprezy turystycznej zobowiązany jest do dokonania niezbędnych wpłat przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem zerwania umowy.

 

III WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Klient biura zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat na imprezę turystyczną wg następujących zasad :
 2. a) gotówką lub kartą należy opłacić osobiście w miejscu rozpoczęcia wycieczki lub poprzez stronę internetową – płatności online.
 3. b) przelewem należy opłacić najpóźniej na dwa dni przed wycieczką (do godz. 14:00) oraz wysłać emailem dowód potwierdzający dokonanie wpłaty.
 4. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez biuro.

 

 

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA i KLIENTA

 

 1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z ofertą i warunkami umowy oraz ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem i świadczeniami zawartymi w kosztach imprezy.
 2. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej za wyjątkiem gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie oraz jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, działaniem „siły wyższej”. Biuro nie odpowiada za niezrealizowanie programu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich jak: warunki atmosferyczne, oczekiwanie na granicy, strajki itp.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy osobiste Klienta.
 4. W przypadkach nadzwyczajnych, niezależnych od biura, biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy takich jak program imprezy. O zmianach biuro zawiadomi Klienta na 2 dni przed terminem imprezy, chyba że czynniki od których zależna jest realizacja programu pojawiły się w późniejszym terminie, w takim przypadku biuro poinformuje Klienta bezzwłocznie.
 5. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej, jeżeli nie zostanie sprzedanych, co najmniej 50% miejsc w zaplanowanym terminie wycieczki. O odwołaniu wycieczki Klient będzie poinformowany w formie elektronicznej (np. poprzez SMS-a, e-mailem) lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą oraz otrzymana ofertę zamiany terminu wycieczki na inny. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłocznyą zwrot całości wpłaconej kwoty.
 6. W czasie trwania imprezy Klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota/przewodnika. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Klienta w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Klient rażąco utrudnia sprawne realizowanie programu imprezy. Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie turystycznej na rzecz biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających realizację programu, odpowiedzialni są opiekunowie prawni.
 7. Nie podlega zwrotowi wartość świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Klienta, a rezygnacja z tych świadczeń leży po stronie Klienta.
 8. Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy – przez siebie – szkody materialne i osobowe. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.
 9. Kolejność wymienionych w programie punktów może ulec zmianie lub w sytuacji „siły wyższej” (np. załamanie pogody w górach) program może zostać zmieniony. Decyzje co do zmiany trasy podejmuje Organizator.
 10. W przypadku imprez krótkotrwałych, trwających do 5 godzin B. T. Sudecka Kraina nie oferuje ubezpieczenia NNW. Ta kwestia pozostaje po stronie Klienta.
 11. W przypadku imprez całodniowych oraz wielodniowych Klient objęty jest ubezpieczeniem NNW.
 12. Uczestnik wydarzenia odłączając się od grupy lub opuszczając miejsce wydarzenia ponosi sam odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, wynikłe po tej czynności.
 13. W przypadku oddalenia się Klienta od grupy, bez poinformowania przedstawiciela Biura, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe.

 

V REZYGNACJA Z IMPREZY

 

 1. Rezygnacje z udziału w imprezie turystycznej przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (mail, sms, Messenger Facebooka). Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu podanymi kanałami przekazywania informacji.
 2. Jeżeli Klient odstępując od umowy wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, przekaże uprawnienia i obowiązki, wynikające z umowy, w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Klient w ramach rezygnacji z imprezy wskaże zamiennie inny termin, Organizator dokona zamiany terminów bezkosztowo.
 4. Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn niezależnych od Klienta – przypadek losowy (np. choroba własna, śmierć członka najbliższej rodziny, utrata dachu nad głową) – Biuro zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora.
 5. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji wydarzenia zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Klienta opłat wg następujących zasad.
 6. a) rezygnacja w terminie od 3 do 2 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki do 50 % wartości imprezy.
 7. b) rezygnacja w przeddzień lub w dniu wycieczki – 100 % wartości imprezy.

 

 

VI REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje powinny być wniesione w formie pisemnej, w pierwszej kolejności u pilota/przewodnika w trakcie trwania imprezy lub drogą mailową sudeckakraina@tlen.pl w ciągu 3 dni po zakończeniu imprezy. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane przez biuro.
 2. W trakcie trwania imprezy reklamację w formie ustnej należy złożyć do przedstawiciela Biura, który zobowiązany jest do jej przyjęcia i w miarę możliwości natychmiastowego rozpatrzenia.
 3. Po zakończeniu imprezy reklamację należy wnieść w formie pisemnej na adres Biura lub elektronicznie na adres sudeckakraina@tlen.pl w ciągu 3 dni po zakończeniu imprezy. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane przez Biuro.
 4. Biuro udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.